Информация за учебна 2021 /2022 учебна година

На 15.09.2021 г. откриване на учебната година.

Родителски срещи – през м. Октомври – онлайн

Документи за първоначално постъпване :

 Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от

личния лекар на детето;

– Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени

задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. За имунизациите в Република България;“

– Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;“

– Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;“

– Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

Документи необходими за посещение в детска градина за нова учебна година на вече приети деца:

За учебната година е необходимо всяко дете да представи нова здравно-профилактична карта  попълнена от личния лекар на детето

При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие за повече от 10 дни се представя  медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен или декларация вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.  

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.